Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Innspill fra forum

Felles nordisk møte

Psykologi i kommunen nr. 3 2019. Temanummer: Tilbakeblikk

Av: Christel Sundsfjord

Publisert:

Sist oppdatert: 01.12.2019 kl 13:12

Annet hvert år arrangeres det et felles nordisk møte for styrene i de respektive lands intresseorganisasjoner for psykologer som jobber med barn i skole, barnehage og kommune. I år var det vår svenske søsterforening Psifos som var vertskap for innholdsrike dager i Malmø 8-10 mai. Forum for psykologer i kommunen deltok med 4 representanter. I tillegg deltok styrerepresentanter fra Island, Finland og Sverige. Det danske styret hadde meldt forfall denne gangen. Arrangementet ble avholdt på båten TinTin som ligger ved havn rett ved universitetet i Malmø, et noe utradisjonelt men morsomt møtelokale.

Årets møte ble innledet med at Lovise Hertzkog fra Nordic Welfare Centre la fram rapporten «Adolescent Health in the Nordic Region. Health promotion in school settings». Rapporten som ble publisert i februar i år er utarbeidet av Nordic Welfare Center, har elevenes psykiske helse og skolens som helsefremmende arena som sitt hovedfokus. Tematikken må være å anse som svært relevant sett i sammenheng med f.eks resultatene fra senere års Ungdata-undersøkelser. Rapporten med ISBN 978-91-88213-32-7 om noen ønsker å skaffe seg denne, inneholder flere artikler med eksempler på godt helsefremmende og forebyggende arbeid som gjøres i de nordiske landene, blant annet belyst gjennom prosjektet «Drømmeskolen» illustrert med erfaringer fra Skøyenåsen skole i Oslo.

I Norge trer som kjent en ny lov i kraft ved nyttår, som lovfester psykologkompetanse i alle landets kommuner. En noenlunde sammenlignbar lov, «Skollagen», ble innført i Sverige i 2010, hvor det er lovfestet at alle landets skoler skal ha tilgang til psykologkompetanse. Representanter for det svenske styret redegjorde for ulike konsekvenser de som skolepsykologer hadde møtt i etterkant av denne lovendringen. Det ble blant annet nevnt utfordringer som følger av at de ulike skolene er ulikt organisert, med de implikasjoner det har for blant annet forventninger, arbeidsoppgaver, stillingsplassering og ledelse. Enkelte skoler hadde innledningsvis forsøkt å innfri lovkravet gjennom nærmest en profarmaordning, hvor de hadde avtale med en psykolog som var oppført som skolens psykolog, men som ikke hadde fast tilstedeværelse på skolen. Imidlertid ble det etter tilsyn gjennomført en innskjerping og presisering i loven, hvor en viss grad av tilstedeværelse er påkrevd for godkjenning. Det er ikke urimelig å tro at når den nye loven trer i kraft her hjemme vil trolig en del små- og utkantkommuner ha problemer med å rekruttere psykolog, og således finne det nødvendig se på tilsvarende løsninger. Det blir spennende å se hva innføringen av det nye lovkravet faktisk vil innebære her hos oss.

En annen problemstilling svenskene hadde arbeidet med, er utfordringen medlemmene står i i forhold til avklaring av rolle som og forventninger til skolepsykologen. De har derfor i samarbeid med sine medlemmer utarbeidet «Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan». Modellen har som formål å gjøre det enklere for psykologer å finne sin rolle i skolen og for skoleledere å vite hvordan de best kan benytte psykologressursen til det beste for elevene. Modellen ble gjennomgått i plenum, og er redegjort for i en rapport som kan lastes ned i sin helhet på www.psifos.se/kvalitetsmodellen. Vi i styret for psykologer i kommunen ser at et denne type dokument tilpasset norske forhold, vil vært formålstjenlig for våre medlemmer. Vi vil derfor starte et arbeid med å utrede muligheten å få til noe tilsvarende her hjemme, f.eks i samarbeid med Norsk Psykologforening. Vi har etablert kontakt med den svenske prosjektlederen og vil initiere videre samarbeid i denne saken til høsten.

Norge er det eneste styret som har representant i Standing comitee on Psychology in Education, en underavdeling av European Federation of Psychologist's Associations (EFPA), og anledningen ble derfor benyttet til å informere de andre styrene om dette arbeidet.

Ansvar for å være vertskap for dette arrangementet rullerer blant deltakerlandene, og neste nordiske møte arrangeres i Oslo september 2020 av styret for Forum for psykologer i kommunen. Vi takker styret i Psifos for innholdsrike og fine dager i Malmø og ser fram til videre samarbeid.

Kommentarfeltet er stengt.