Forfatterveiledning

Forfatterveiledning for Psykologi i kommunen

Scope/temaområder
Psykologi i kommunen henvender seg til psykologer og andre fagfolk som jobber med /interesserer seg for psykisk helsearbeid i kommuner og fylkeskommuner. Vi har et livsløpsperspektiv og tar inn artikler om barn, unge, voksne og eldre.

Tema av interesse for tidsskriftet:
- Organisering og implementering av kommunale tjenester/tilbud
- Tverrsekterielle forhold som påvirker psykisk helse i et livsløpsperspektiv
- Forebygging og folkehelse
- Barn og unges vilkår i familie og samfunn
- Undervisning, læring og spesialpedagogikk
- Praksisfortellinger og erfaringer fra inn- og utland
- Intervensjon og terapi i kommunale tjenestetilbud
- Interkulturell kompetanse

Fra høsten 2020 publiseres Psykologi i kommunen kun elektronisk på www.psykisk-kommune.no. Det utgis 2 utgaver i året. Publiseringsdato for disse er: 30. september og 1. april. Vi vil vurdere flere utgivelser om vi ser vi har veldig mye materiale.

Psykologi i kommunen er et godkjent nivå 1- tidsskrift.

Vi tar imot bidrag fra psykologer og andre yrkesgrupper og privatpersoner om tema som omhandler psykologi i kommunen. Ved innsending vil du få tilbakemelding om manuskriptet vil bli tatt inn til vurdering og hvorvidt manuskriptet vil bli sendt videre til fagfellevurdering eller kun vil bli vurdert redaksjonelt (se under for mer informasjon om hvilke manuskript som sendes til fagfellevurdering). Husk å oppgi under hvilken kategori du ønsker at teksten skal publiseres. Er du usikker ønsker vi at du gir uttrykk for dette, men at du likevel foreslår den kategorien du tenker passer best.

Publiserte bidrag er tidsskriftets eiendom og forfattere eller andre kan ikke publisere andre steder uten samtykke fra tidsskriftet. Psykologi i kommunen har en samarbeidsavtale med vårt danske søstertidsskrift Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. Det innebærer at artikler fra vårt tidsskrift kan publiseres der og omvendt. Forfattere vil bli informert om dette. Forfattere vil også bli informert dersom det kommer forespørsler om publisering fra andre tidsskrift/nettsteder.

Under er noen generelle tips med henhold til publiseringsformatet, og noen spesifikke retningslinjer for de ulike kategoriene av tekster.

Generelt
Manuskriptet som sendes inn må ikke være innsendt andre tidsskrifter for publikasjon og må ikke ha vært publisert andre steder tidligere. Vi oppfordrer imidlertid til å sende inn spesialistoppgaver og andre oppgaver. Opplys om dette ved innsendelse.

Vi ønsker fortrinnsvis at det benyttes APA (6th.) eller Harvard som referansestil. Ved valg av annen referansestil må navn oppgis og det må legges ved lenke til nettside som beskriver denne. Uavhengig av referansestil er det viktig at disse gjennomføres konsekvent. Vær vennlig å korrekturlese dette nøye før innsendelse.

Vi kan ikke garantere at all formatering blir med i nettformatet, da dette må legges inn manuelt. Det vil si kursiv eller fet skrift, understreking samt ulike tekststørrelse og fonter i teksten.

Ved bruk av illustrasjoner, bilder eller figurer fra andre kilder må det foreligge tillatelse til å bruke disse før manuskriptet sendes inn.

Vi oppfordrer til å holde manuskriptene så korte og konsise som mulig. Se de ulike kategoriene for maks lengde.

Ved innsendelse må det legges ved: en kort beskrivelse av forfattere (utdanning, arbeidsplass, gjerne faglige interesseområder), forslag til fagfeller dersom en ønsker fagfellevurdering, bilde av forfattere (med kreditering av fotografen).

Forfattere må oppgi eventuelle interessekonflikter.

Fagfellevurderte artikler

Forskningsartikler: Må beskrive eget arbeid og baseres på innsamlede og bearbeidede data
Oversiktsartikler: Må presentere systematisk innsamlet informasjon om et tema eller en problemstilling.

Form:

Tittel (maks 70 tegn for å sikre god leselighet på nettsiden)
Sammendrag (Abstract) av artikkelen, maks 200 ord
- Sammendraget skal være på norsk. Det kan også være med sammendrag på engelsk. Innholdet må være det samme og
samme maksgrense gjelder (inntil 200 ord).
Introduksjon
- Bakgrunn
- Formål/problemstillinger
Metode
- Inkludere etiske vurderinger her
- NSD og REK godkjenning må spesifiseres der det er aktuelt
Resultater/Funn
Diskusjon
- Inkludere vurdering av styrker og svakheter i diskusjonen
Konklusjon
- Må svare på problemstillingene og gjenspeile funnene
Referanseliste

Maks lengde for vitenskapelige artikler er 30 000 tegn inkludert mellomrom. Referanser og tabeller kommer i tillegg.


Andre tekster

Fagartikkel/Faglig essay (ikke fagfellevurdert)
Faglig fundert refleksjon og kunnskapsformidling, men ikke krav til like systematisk fremstilling som i en oversiktsartikkel
Form: Innledning, diskusjon, konklusjon, referanseliste
Maks lengde 25 000 tegn. Referanser og tabeller kommer i tillegg.

Praksisfortelling
En beskrivelse av en bestemt praksis, utprøving eller implementering av en metode, eller beskrivelse av tilbakemeldinger fra brukere som ikke er systematisk innsamlet.
Må redegjøre for etiske vurderinger rundt publisering av praksisfortellingen og grep som er gjort for å ivareta personvern, som anonymisering av personer/case og innhenting av samtykke.
Kort og relevant tittel.

Bokanmeldelse
En bokanmeldelse skal være en orientering om en aktuell bok eller annen utgivelse
Må inneholde både en beskrivelse av innhold og inndeling, og en vurdering av utgivelsen. Angi målgruppe og gjerne også pris.
Maks 7000 tegn

Kronikk/Debattartikkel/Leserinnlegg
Kort og relevant tittel
Maks 7000 tegn

Til ettertanke
I denne kategorien er det rom for korte tekster av mer skjønnlitterær karakter.
Maks 7000 tegn