Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Bokanmeldelse

Viktig bok om eksepsjonelle elever og dobbelt eksepsjonelle elever

Psykologi i kommunen nr. 4 2018

Anmelder: Nils Kaland

Publisert:

Førsteamanuensis, dr. scient. Branca Lie har skrevet en bok om eksepsjonelle (= begavede elever) og dobbelt eksepsjonelle barn (= begavede elevene med ulike vansker). Begavede elever som har skjulte lærevansker, kaller vi altså dobbelt eksepsjonelle (dual exceptional). Begrepet «dobbelt eksepsjonelle elever» inkluderer begavede elever som har fått diagnostisert en tilstand som medfører lærevansker, som for eksempel spesifikke språkvansker, dysleksi, auditive lærevansker, visuelle lærevansker, Aspergers syndrom, AD/HD, sanseforstyrrelser eller andre lærevansker, læreforstyrrelser og tilstander.

De representerer en unik utfordring i skolen siden mange lærere ikke er vant til å tenke at en elev kan være både begavet og ha vansker i form av auditive prosesseringssvakheter, nedsatt sansemotorisk evne, visuelle perseptuelle vanskeligheter, romlig desorientering, dysleksi og svekket oppmerksomhet...

Boken kan defineres både som en teoribok og som en fagbok. Den omhandler et nokså ukjent kunnskapsområde i Norge og representer en ny teoretisk tilnærming til denne type elever og gir verdifull kunnskap om hvordan man kan møte og undervise dem i skolen.

Forfatteren skriver om forskjellige teorier om hvem disse elevene er. Foruten et innledningskapittel består boken av 6 kapitler, der kapittel 2 omhandler teoretisk bakgrunn, og kapittel 3 gir informasjon om hvem de eksepsjonelle og dobbelt eksepsjonelle elevene er.

I kapittel 3 drøfter forfatteren ulike forskningsmessige posisjoner relatert til disse elevene. Hun gir grundig og god fremstilling av hvem disse eleven er, og hva som er karakteristisk for dem, både sosialt og kognitivt. Det vises blant annet til at begavede elever strever på spesielle områder som at

• de vokser opp med en følelse av å være annerledes
• de fornekter sine evner fordi de vil tilpasse seg de andre (være lik dem)
• de har lett for å kjede seg
• de føler seg kontrollert og påtvunget gjøremål som ikke er i samsvar med deres indre kontroll

Forfatteren utfyller beskrivelse og drøfting med kasuistikker, som har som hensikt å utfylle leserens forståelse av fenomenet. Begavede elever kan også være dyslektikere og ha ADHD. Det vises til at de kan ha en asynkron utvikling, dvs. at deres mentale utvikling ligger foran deres fysiske og psykiske, og dette kan delvis forklare at noen kan ha emosjonelle problemer og problemer med å samspille med andre. Begavede elever synes også å stille høye krav til seg selv og fremstår som perfeksjonister. De kan også fremstå som under-ytere, dvs. at det kan foreligge en uoverensstemmelse mellom deres intellektuelle begavelse og deres prestasjoner.

De øvrig tre kapitlene i boken tar opp identifisering av eksepsjonelle og dobbelt eksepsjonelle elever, undervisning av disse eleven og et kapittel med avsluttende kommentarer. Her vil leseren få nyttig tips om hvordan man kan undervise disse elevene. Det påpekes at når disse eleven ikke lever opp til sitt optimale læringspotensial, kan det ha å gjøre med måten de undervises på eller eller blir vurdert på; indirekte hindrer skolen dem i å utvikle god læring, og dette kan bero på utilstrekkelig undervisningsstrategier, mangelfull identifiseringsprosess, psykologiske faktorer eller en kombinasjon av disse.

I denne boken tar Branca Lie opp problemområder som er lite kjent i norsk pedagogisk og psykologisk praksis og forskning. Det gjør denne boken unik i Norge. Eksepsjonelt begavede elever har vel heller ikke fått den oppmerksomhet og den hjelp og støtte i skolen som de fortjener. Mange kjeder seg og sliter i skolen. For noen kan det ha sammenheng med at de har ulike lærevansker i tillegg til at de er eksepsjonelt begavede. Dette fenomenet behandles grundig i boken.

Forfatteren behandler i første rekke elever i grunnskolealder, og boken skal gi svar på en rekke spørsmål som forskere, lærere og psykologer spør seg om. Foruten å gi kunnskap om hva eksepsjonelle og dobbelt eksepsjonelle elever er, hvilke lærevansker de kan ha, hvordan man identifiserer dem, og hvorfor det er så viktig å oppdage dem – gir boken også svar på hvordan kan man undervise disse elevene og hvilke faktorer som kan bidra til videre utvikling av evnene deres. Boken har også mange gode tips om hvordan man kan støtte disse elevene, både sosialt og emosjonelt. Det er utfordringer i undervisningen relatert til det å identifisere og undervise disse to elevgruppene, og teoretiske modeller som grunnlag for undervisningsprogrammene for disse barna blir drøftet i boken. Boken er basert på forfatterens forskning og undervisning på området eksepsjonelle og dobbelt eksepsjonelle elever.

Forfatteren påpeker på at psykososiale faktorer som lav motivasjon, uproduktiv tenkning, lavt nivå av psykologiske styrke og svake sosiale ferdigheter kan hindre utviklingen av begavelsen, på samme måte som eksterne faktorer, som f.eks. sein oppdagelse av begavelsen eller mangel på tilrettelegging av læringsmiljøet. Derfor trenger begavede elever og begavede elever med ulike sosiale, emosjonelle og atferdsvansker både pedagogisk og psykologisk hjelp. Pedagogisk hjelp for å få en kunnskapsrik og meningsfull opplæring som er i samsvar med deres begavelse, og psykologisk hjelp for deres emosjonelle intensitet. De trenger hjelp for å takle sine intense følelser og for å kunne balansere gjennom de ulike utfordringene pga. begavelsen sin.

Bokens målgruppe er studenter innenfor psykologi, spesialpedagogikk, dessuten lærere på forskjellige nivåer, ansatte i PPT og forskere innenfor pedagogikk og psykologi. Boken bør også kunne ha interesse for foreldre og foresatte som en kilde til større forståelse av hva det vil si å være eksepsjonelt begavet, men også om de vansker som disse elevene sliter med i hverdagen. Budskapet i boken er at begavede elever med ulike læremessige, sosiale og emosjonelle vansker ikke er ”disabled”, men er elever som lærer raskere og på andre måter enn det som er vanlig. Som antydet ovenfor trenger disse elevene betydelig større oppmerksomhet i dagens norske skole enn det som er tilfellet i dag.

Branca Lie har i en årrekke undervist psykologiske og pedagogiske emner overfor disse elevene. Hun har arbeidet ved ved psykologiseksjonen på Høgskolen i Innlandet og har hatt faglig ansvar som kurskoordinator for psykologi og forelest ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en viktig og velskrevet bok for de som kommer i kontakt med disse elevene. Boken anbefales på det varmeste.

Kommentarfeltet er stengt.