Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Bokanmeldelse

«Pedagogikk og humor – på godt og vondt» av Kirsten Flaten

Psykologi i kommunen nr. 3 2021

Foto: Cappelen Damm Akademisk

Foto: Cappelen Damm Akademisk

Anmelder: Fritz Johnsen

Publisert:

Dette er en bok som omhandler humor som ett av de viktige områder i menneskelig samliv - i alle aldre. Det gjelder sosialisering i vid forstand – positivt og negativt. Boken har en bred plattform gjennom historie, forskningsbidrag fra ulike fagfelt og spennvidde fra faglighet på høyt forskningsnivå til dagligdagse gjenkjennende sider. Boken er først og fremst adressert til arbeid i skolen (førskole, grunnskole, videregående skole) men er etter min mening allment nyttig. Forfatteren har ulike innfallsvinkler til temaet – først og fremst et hovedskille mellom positiv og negativ humor. Se overskriften «på godt og vondt», relatert i skolesammenheng til eksempelvis inklusjon eller eksklusjon – positiv tilhørighet eller ulike former for mobbing.

Humor må forstås og anvendes i kontekst. Boken er bygd opp gjennom 11 kapitler for å ivareta dette fra ulike sider. Hvert kapittel ender med refleksjonsoppgaver som gir en god sammenfatning av kapittelet. Teksten er for øvrig krydret med relevante og til dels humoristiske sitater fra kjente samfunnsaktører. Gjennom en fyldig referanseliste kan spesielt interesserte hente ut stoff på bestemte områder av humor. Boken er for øvrig faglig tilgjengelig for folk flest og mer skreddersydd for skolepersonell i skoleverket. Den ender da også i siste kapittel med forslag til tiltak. Kapittelet er en god idébank men her kunne stoffet med fordel vært noe mer strukturert med linjer tilbake til ulike innfallsvinkler til temaet.

Forfatteren dokumenterer en solid kunnskap om temaet. Hun har solid bakgrunn i arbeid og forskning på atferdsvansker og har hatt øye for fagområder som er lite fokusert. Således utga hun for en tid siden en viktig bok om sjenanse. Humor er også et slikt «forsømt» atferdsområde som blir beskrevet på en mønstergyldig måte i denne boken.

Boken: Pedagogikk og humor – på godt og vondt
Forfatter: Kirsten Flaten, dosent i spesialpedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet
Utgitt på: Cappelen Damm Akademisk
Antall sider: 160

Kommentarfeltet er stengt.