Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Bokanmeldelse

Nyttig om lærerens rolle i kjølvannet av mobbing

Psykologi i kommunen nr. 3 2021

Foto: Cappelen Damm Akademisk

Foto: Cappelen Damm Akademisk

Anmelder: Anne-Mette Bjøru

Publisert:

Sist oppdatert: 15.06.2021 kl 19:30

Arr i hjertet – Lærerstøtte til elever som har vært utsatt for mobbing
Av: Gudrun Aas og Jorun Buli-Holmberg
Cappelen Damm Akademisk, 2021, 169 sider

Lenke til boka hos Cappelen Damm: Arr i hjertet

Gudrun Aas og Jorun Buli-Holmberg har skrevet en viktig og nyttig bok om oppfølging av elever som har vært utsatt for mobbing. I boka forteller elever som har blitt mobbet om sine erfaringer med støttebehov og oppfølgingsarbeid etter at mobbingen har stoppet. Elevenes personlige historier gir innblikk i konsekvensene av mobbing, og er utgangspunktet for bokas teoretiske redegjørelser og innføring i det praktiske arbeidet som bør igangsettes etter mobbing.

Som forfatterne skriver i forordet, så finnes det mange fagbøker og mye forskning om forebygging av- og arbeid med mobbing i skolen, men lite er skrevet om oppfølging av elever etter at mobbingen har stoppet. Her bidrar boken med ny kunnskap om ettervirkninger av mobbing hos elevene, og hva skoleansatte praktisk kan gjøre i møte med elever som har vært utsatt for mobbing.

Boka har åtte kapitler. Kapittel 1 og 2 er introduksjonskapittel og teori-/metodegjennomgang. Kapittel 3-7 er en gjennomgang av elevers behov for støtte etter at mobbing har stoppet, der de fem formene for støtte er viet ett kapittel hver; sosial, emosjonell, relasjonell, psykisk og skolefaglig støtte. Forfatterne understreker at alle disse fem støttebehovene henger tett sammen. Å presentere støttebehovene hver for seg er likevel et godt valg, da det tydeliggjør omfanget av støtte, viser nyansene i behovene og hvilke tiltak praksisutøvere kan iverksette i møte med hver enkelt elev, samt at inndelinga skaper struktur som gir leseren god oversikt. Bokas siste kapittel, kapittel 8, er et sammendrag som oppsummerer lærerens rolle i de fem ulike måtene å støtte elever.

Ikke bare har boka som helhet en oversiktlig struktur, men kapitlene som omhandler hver sin type støtte, er inndelt likt; først en teoretisk gjennomgang av kapitlets hovedbegreper, deretter settes begrepene i sammenheng med oppfølging etter mobbing, etterfulgt av elevhistoriene knyttet til erfaringer med gitte støttebehov, samt hvordan læreren kan imøtekomme behovet, og til slutt har hvert kapittel en oppsummerende del som inkluderer en modell der hele kapitlet fremstilles i stikkordsform. Modellene som oppsummerer hvert kapittel har noen fellestrekk. De viser at uansett type støttebehov så er det nødvendig å kartlegge elevens situasjon og behov, og i tillegg planlegge, iverksette, følge opp og evaluere igangsatte tiltak. I tillegg til disse to momentene som er felles for modellene i alle fem kapitler, så inkluderer hver enkelt modell de elementene som er særskilt for hvert kapittels uttrykte støttebehov.

Mange kapitler og underkapitler innledes med et sitat fra elevene som har blitt intervjuet i undersøkelsen. Sitatene er tankevekkende og virkningsfulle i seg selv, og sammen med elevhistoriene som det vises til gjennom hele boka skaper de en ramme som understreker bokas relevans og betydning. Det er elevene selv som best vet hva mobbing kan føre til, og som best kan uttrykke både eget støttebehov og hva lærere kan gjøre for å hjelpe etter at mobbingen har stoppet. Elevhistoriene er, etter min mening, det mest sentrale i boka fordi elevene selv er de som vet hvor skoen trykker og det er både bra og viktig at de får en stemme i fagbøker. Elevene «ytret selv ønske om å delta når deres erfaringer ville være til hjelp for andre som opplever å bli mobbet i skolen» (side 38), og boka skaper en slik mulighet; elevhistoriene kan være nyttige i det direkte arbeidet med elever som har vært utsatt for mobbing. Ansatte i skolen kan bruke elevhistoriene i møte med egne elever, der erfaringene som deles i boka kan være utgangspunkt for samtaler med mål om å hjelpe elevene til å åpne opp om mobbingen. Sammen kan ansatte og elever deretter kartlegge behov, og planlegge tiltak som er tilpasset den enkelte elevs mobbesituasjon og støttebehov.

Selv om boka omhandler et alvorlig og krevende tema, så er den lettlest fordi den har godt språk og oversiktlig struktur. Modellene fungerer også som «sammendrag» av hvert kapittel, og kan i etterkant av gjennomlesing brukes som gode verktøy både i faglige diskusjoner og i det praktiske arbeidet på skolene med oppfølging av elever. Videre har boken fyldige referanser, som studenter og andre som ønsker mer kunnskap om tema kan undersøke dersom de vil fordype seg enda mer. Særlig studenter på lærerutdanningene og ansatte i skolen har nytte av boka, fordi den forener teoretiske perspektiver og hva som praktisk kan gjøres for å støtte elever som har vært utsatt for mobbing i tida etter at mobbinga har stoppet.

Kommentarfeltet er stengt.