Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Leder

Forskningsetiske utfordringer - og utfordringer for PPT

Psykologi i kommunen nr. 3 2018

Av Jan G. Mossige

Publisert:

Tidsskriftet har akkurat mottatt en henvendelse fra Redelighetsutvalget ved Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i innlandet. Saken gjelder mulige brudd på forskningsetiske normer i forbindelse med to artikler som er publisert hos oss.

Artiklene er fagfellevurdert og jeg som ansvarlig redaktør har vært ekstra oppmerksom på artiklene siden de presenterer sensitivt materiale. Etter nøye overveielser kom jeg frem til at artiklene ikke presenterte materiale som kan knyttes til identifiserbare enkeltpersoner.

I skrivende stund arbeider jeg med å fremskaffe en mer utførlig begrunnelse fra gjeldene universitet for å få saken bedre opplyst. Uansett; dette er en prinsipielt viktig sak og det skal bli interessant å se hvor det hele ender.

For en god stund siden presenterte «Nordahl-utvalget» rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge. Utvalget foreslår at 300 stillinger overføres fra Statped til kommunene. I dag er det rundt 420 kommuner i landet. En rask hoderegning viser at hver kommune kan vente seg 0.7 ekstra spesialpedagogstilling, hvis forslaget går gjennom. Og derved vil et inkluderende fellesskap for barn og unge endelig bli en realitet...

For å øke ressursene til kommunene enda mer, blir det foreslått å legge ned PPT og overføre stillingene til en eller annen form for pedagogisk veiledningstjeneste. Da er definitivt den inkluderende skole på plass!

Utvalget omtaler at en avgjørende faktor på sikt for utvikling av spesialpedagogisk kunnskap i barnehage og skole, vil være å styrke barnelærer- og lærerutdanningen med slik kunnskap. Hva dette innebærer er forholdsvis diffust omtalt som noe som bør "styrkes". I forrige utgave av Psykologi Kommunen, presenterte vi en artikkel av Andreas Hansen ,"Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis", som i denne sammenheng fremstår som svært aktuell. I lys av teorien bak den nevnte tilnærminga og ut fra den dokumenterte empirien som har nedfelt seg i praksisfeltet med tilnærminga, argumenterer Hansen for at både barnehagelærere og lærere i skolen i sine utdanninger bør gis anledning til å tilegne seg en sammenhengende kunnskap om læring og utvikling, slik dette skisseres i artikkelen, i nær tilknytning til hva dette innebærer av pedagogisk tiltak, som et av de mulige teoretiske og empiristøttede tiltakene som lærere bør ha i sitt repertoar. Artikkelen ligger i elektronisk versjon og kan lastes ned fra tidsskriftets testside. Velg knappen «Utvalgte artikler» og les. Andreas Hansen har mye på hjertet og det er vel verd og bruke tid på å lese artikkelen.

Uansett; det blir spennende å se om tiltakene som «Nordalutvalgets» rapport anbefaler, blir satt ut i livet - eller om rapporten havner i en eller annen skrivebordsskuff. Hvor den kanskje hører hjemme...

Kommentarfeltet er stengt.