Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Bokanmeldelse

Dialoger mellom Nord- og Øst-Europa om utvikling av inkludering

Psykologi i kommunen nr. 2 2021

Foto: Akademika.no

Foto: Akademika.no

Anmelder: Gisle Henrik Johnsen

Publisert:

Sist oppdatert: 15.04.2021 kl 16:15

«Dialoger mellom Nord- og Øst-Europa om utvikling av inkludering i utdanningen» er en antologi med innovative tilnærminger til inkludering og lærende fellesskap. Forfatterne med sine 12 kapitler kommer fra universiteter ved våre nordiske land som Sverige, Danmark, Finland og Island foruten øst-europeiske stater som Russland, Hviterussland (Belarus), Ukraina, Moldova og Litauen. I tillegg deltar forfattere og redaktører fra Finland (Åbo akademi) og Norge (Nord universitet).

Inkludering er et gjennomgående tema rettet mot barnehage, skole og øvrig samfunn. Den praksisnære tilnærmingen er utfordrende med spørsmål om hva vi kan lære av hverandre i nærliggende fellesskap og over regioner. Aktuell forskning aktualiseres med bruk av nettsteder sammen med refleksjoner om ulike læringsmønstre i høyere utdanning.

Antologien har følgelig inkludering som en overliggende målsetting med perspektiver på noe ulike pedagogisk-kulturelle tradisjoner. Her kommer en nærmere inn på ulike samtidsperspektiver på utvikling av lese - og skriveferdigheter med forskning og forståelse for verdien av utdanningsrettede diskusjoner i samarbeid mellom aktuelle nettsteder. En kommer videre inn på inkludering i grupper med perspektiv på verdien av sosiale former for lek i barnehagen sammen med inkluderende opplæring i skolen. Her ses også aktuelle teorier i lys av problemløsende prosesser. Ulike design for eksperimentell læring reflekteres i det følgende som en arena i seg selv ved tilegning av kunnskaper i digitale nettverk. Men utover det nasjonale samarbeidet bør også representanter på tvers av regionene møtes i fysisk nærværende sammenhenger. Læring både i barnehage og skole er også preget av følelsesmessige forhold, hvor fysisk tilstedeværende møter kan bidra til å komplementere de digitale diskusjoner. Her tenkes det samlet sett på utfordrende praksis i barnehage og skole, hvor også forskning med utgangspunkt i pedagogisk - og spesialpedagogisk praksis fra barnehage og skole kan bidra til fornyelse mellom regionene.

Det blir videre fokusert på ulike læringsmønstre i høyere utdanning med deltagelse av studenter og undervisningspersonale mellom lærestedene. Yrkesforberedende utdanninger reflekteres videre med tilpasninger til praksisnære arbeidsplasser som for øvrig innehar noe ulike tradisjoner mellom regionene. Her bør en være åpne for hverandres målsettinger og erfaringer med spørsmål om hva vi kan lære av hverandre? Hva kan med andre ord endres og forbedres i barnehage, skole og høyere utdanning sett i lys av innovative – og samarbeidende prosesser?

Forskning vektlegges og aktualiseres med fokus på evaluering av innovative prosesser i barnehage, skole og høyere utdanninger. Herav følger målsettinger om utvikling av pedagogisk-spesialpedagogiske studier mellom regionene. Utvikling av faglige nettverk blir dermed en vesentlig forutsetning for styrking av de profesjonsrettede studiene. På grunn av store avstander mellom regionene får digitale hjelpemidler et forsterkende fokus for hvordan ulike studier kan utveksles og reflekteres mellom lærestedene. Den distansebaserte kommunikasjonsformen kan følgelig både lette og motivere for inkludering både innad i regionene og mellom dem. Ulike faglige tradisjoner mellom regionene blir ofte utfordrende i slike sammenhenger, hvor samarbeid mellom læresteder i både fysiske – og digitale sammenhenger danner aktuelle mål i seg selv. Praktiske - og teoretiske tilnærminger utfordrer dermed fagmiljøene til refleksjon og innovasjon med målsettinger om utvikling av teori i profesjonsrettede sammenhenger. Hvordan kan kolleger og studenter med ulik kulturell – og faglig bakgrunn møtes for videreutvikling av profesjonsrettede studier med inkludering som overliggende målsetting? Her foreligger det for øvrig en utfordring i å utvikle felles lærestoff mellom regionene med åpenhet for innspill fra partenes erfaring med inkludering. Antologien avslutter med en oppfordring til gode dialoger mellom Nord- og Øst-Europa med inkludering av barn, unge og voksne sammen med innspill fra barnehage, skole og yrkesforberedende utdanninger. I tillegg utfordres den høyere utdanningen til videreutvikling av profesjonsrettede studier med fokus på inkludering.

Noe mer samlet sett er det både en utfordring og et mål i seg selv om hvordan våre nordlige – og østlige regioner kan nærme seg hverandre med en mer felles forståelse for hvordan inkluderende kulturer kan lære og tilnærme seg hverandre. Her tenkes det på trivsel og vekst for funksjonshemmede barn, unge og voksne med utvikling av felles forståelser for inkludering i både lokale - og mer sentrale regioner. Forfatterne setter dermed ord på ulike kulturer og tradisjoner med målsettinger om utvikling av gode dialoger både innad og mellom regionene. Leserne får dermed tilgang til ulike pedagogisk- og spesialpedagogiske perspektiv med vekting på hvordan praksisrettet inkludering kan forvaltes.

Det legges dermed vekt på hvordan profesjonsrettet forskning kan bidra til utvikling av en mer felles forståelse for inkludering mellom regionene. Leserne gis dermed muligheter til også selv å utvide kunnskapen på egen arbeidsplass ved å sammenligne ulike erfaringer i profesjonsrettede - og inkluderende sammenhenger. Antologien følger dermed opp med utfordringer i å kunne reflektere hvordan inkludering kan flettes inn i innovative prosesser sett i lys av både kvantitative – og kvalitative studier.

Vurdering
Antologien gir samlet sett gode refleksjoner om hvordan praksis i relasjon til profesjonsrettede føringer kan lede til god inkludering. Det blir dermed interessant å se nærmere på hvordan god praksis kan utvikles for den enkelte i relasjon til varierende gruppestørrelser med tilhørende inkludering av barn og unge med lærevansker. Antologien henvender seg følgelig til våre regioner med noe ulike kulturer i Nord - og Øst-Europa med ønske om involvering av barnehagelærerstudenter/barnehagelærere, lærerstudenter/lærere i pedagogisk/spesialpedagogiske sammenhenger foruten ledere i barnehager og skoler. Den anbefales også for fagansvarlige i pedagogikk og spesialpedagogikk ved våre universiteter og høgskoler med interesse for forskende inkludering. Antologien er for øvrig gjenstand for lesing og refleksjon for rådgivere i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) med målsettinger om inkludering i barnehage og skole.

Tittel: New Perspectives on Learning and Instruction - Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion - Theoretical and Practical Perspectives

Tittel oversatt til norsk: Nye perspektiv på læring og formidling - Dialoger mellom Nord- og Øst-Europa om utvikling av inkludering - Teoretiske og praktiske perspektiv

Målgruppe: Allmennlærere og barnehagelærere i skole og barnehage foruten spesialpedagoger med interesse for inkludering

Forlag: Routledge

Redaktører: Førsteamanuensis spesialpedagogikk Natallia Bahdanovich Hansen, Nord universitet, professor emeritus spesialpedagogikk Sven-Erik Hansén, Åbo akademi og professor spesialpedagogikk Kristina Ström, Åbo akademi og Nord universitet

Anmelder: Dosent spesialpedagogikk emeritus, Gisle Henrik Johnsen, Nord universitet, campus Bodø

Kapitler: 12 kapitler

Antall sider: 242

Språk: Engelsk

ISBN: 9780367409890

Pris: Heftet engelsk kr 381,-, innbundet engelsk kr 1.394,-, nettpris engelsk kr 464,-.

Utgitt: Mars 2021

Kommentarfeltet er stengt.