Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Innspill fra forum

Retten til spesialundervisning beholdes

Psykologi i kommunen nr. 4 2019

Av: Ole Petter Eidjar

Publisert:

Sist oppdatert: 01.12.2019 kl 12:50

Den individuelle retten til å få spesialundervisning i skolen beholdes. Det har regjeringen nå bestemt seg for. Bakgrunnen for dette standpunktet er at det regjeringsutnevnte ekspertutvalget med Thomas Nordahl i spissen foreslo å avvikle spesialundervisningen i sin rapport «Inkluderende fellesskap for barn og unge», som kom ut i mai 2018. 

Nordahls hovedbegrunnelser for å ta bort spesialundervisningen retter seg mot ulike sider ved systemet. For elevene mener han at det å ha et separat spesialpedagogisk system inne i det allmennpedagogiske systemet virker både stigmatiserende og ekskluderende og det stilles store spørsmål med læringsutbytte til de elever som deltar der. Videre mener ekspertutvalget at retten til spesialundervisning omfatter bare noen av de elevene som har et hjelpebehov i norsk skole og ikke alltid de elevene som trenger hjelpen mest. Til sist mener ekspertutvalget at hjelpen kommer for sent og ofte blir gitt av ufaglærte assistenter, noe som gir dårlig kvalitet på opplæringen.

Om hjelpetjenestene PPT og Statped mener Nordahl at de befinner seg for «langt unna» skolens hverdag og de bruker for mye tid på byråkrati og sakkyndighet. Han konkluderer dermed i likhet med andre ekspertutvalg/NOU før han med at den 45 år gammel ordningen bør avvikles.

Når Regjeringen likevel velger å beholde spesialundervisningssystemet og den individuelle rettigheten skriver Statsråd Sanner på Høyres hjemmesider at de har særlig lyttet til foreldre og elever som sier at denne rettigheten skaper trygghet. Videre viser høringssvarene som forelå i forhold til rapporten at mange er kritiske til å ta bort spesialundervisningen. Særlig gjelder dette fylkesmannen og de ulike brukerorganisasjonene. Også blant utdanningsinstitusjonene og PP-tjenester var det en del som vegret seg for å fjerne retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Det viser seg altså at det er vanskelig å ta bort individuelle rettigheter for svake grupper selv om ekspertgrupper gir råd om dette. Det er vel også ekstra vanskelig å gjøre kontroversielle avgjørelser i et valgår vil jeg tro.

Regjeringen er likevel opptatt av å forbedre spesialundervisningen og har tatt tak i deler av Nordals forslag til endringer. De ønsker bl.a. at elever skal få hjelpen tidligere enn de gjør i dag.  De vil også øke kompetansen til de voksne som driver spesialundervisningen og tenker da kanskje særlig på den omfattende assistentbruken. Regjeringen er også opptatt av å flytte hjelpetjenester som PPT og Statped nærmere elev og skole. 

Det å øke kompetansen hos pedagogisk personale er viktig og kan ganske enkelt gjøres gjennom at ppt slutter å anbefale assistent og heller anbefaler pedagoger i sine sakkyndige vurderinger. Skoler og kommuner ansetter jo sitt skolepersonale etter disse. Med utgangspunkt i egen kommune ser det imidlertid ut til at denne endringsproseessen vil gå mer eller i mindre av seg selv etter at den nye lærer-normen har kommet. Kommunen har ikke råd til å oppfylle lærer-normen og samtidig holde seg med en masse assistenter. 

Det kan bli vanskeligere for regjeringen å få PPT nærmere barna så lenge sakkyndighetsskrivingen holder oss på kontoret. Samtidig opplever mange pp-kontorer at fylkesmannen i sine tilsyn stiller strengere krav enn før på kvaliteten til den enkeltes sakkyndige vurdering, noe som hvertfall ikke hjelper på effektiviteten. 

Undertegnede mener Sanner burde fjernet den individuelle retten til spesialundervisning også. Når det er ressurser knyttet til sakkyndighetsvurderinger er det mange interesser involvert. I tillegg til barnets interesse er dette viktig for klassen, for lærer, rektor og pp-rådgiver. Dette fører alt for ofte til at vansker og diagnoser sementeres, virkeligheter skapes og skjules og alt henges på barnet.  Når et barn med utfordrende atferd tas ut av klassen og får opplæringen av en ufaglært assistent er det vel ikke slik at det nødvendigvis er beste løsning for eleven, men den beste løsningen ut fra alles interesser. 

En bra ting med denne diskusjonen om spesialundervisningens fremtid er i alle fall at det har skapt engasjement og diskusjon. Det er ulike meninger innad både på jobben og i forumstyret. Jeg fikk det ikke som jeg ønsket i denne runden, men endringer blir det og det skal bli spennende å følge med på dem.  

Kommentarfeltet er stengt.