Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

Innspill fra forum

KIDS og CLASS - nye verktøy for utvikling av barnehagemiljøet

Psykologi i kommunen nr. 6 2021

Av: Ole Petter Eidjar

Publisert:

Både fra statlig hold og i PP-tjenester har man lenge hatt et ønske om å jobbe mer systemrettet i skoler og barnehager. Hever man kvaliteten i opplæringsmiljøet, er dette en god måte å legge til rette for alle barns utviklingsbetingleser - kanskje særlig for de som strever. Dette er det gode grunner til da det etter hvert finnes mye støtte i forskningen for nettopp dette.

Det individrettede arbeidet har imidlertid en lang tradisjon som det herskende perspektiv, og vi har en tendens til å vente med å sette inn tiltak til vanskene hos det enkelte barn blir så store at noe må gjøres. Dette sitter i kulturen gjennom holdninger, rutiner og forståelse. Det er også slik at de fleste utredningsverktøyene som PP-tjenesten og andre bruker og har tilgang til er rettet inn mot å belyse individet på ulike måter.

Innenfor skole har man imidlertid de siste 20 årene fått en del skoleuviklingsprogrammer hvor fokus rettes på områder som læringsmiljø, psykososialt miljø eller mobbing. Av disse kan nevnes PALS, Spekter, Mitt valg , og Innblikk. Selv om disse programmene har et systemperspektiv, er fokuset fortsatt i hovedsak på barna og ikke på den voksnes bidrag eller hvordan de materielle forhold er utformet og organisert.

Barnehagen, som kan være den aller viktigste og mest økonomiske plassen å drive utviklingsarbeid skal vi tro folk som Arne Holte og James Heckman, har i liten grad tatt i bruk verktøy som fokuserer på barnas omgivelser i barnehagen. Den siste tiden har jeg imidlertid kommet borti to slike programmer som er klare og tilgengelige i Norge. Et av disse er KIDS (Kvalitetsudikling i Daginstitutioner), som er utviklet i Danmark og som PP-tjenestens Materiellservice har stått bak oversettelse og norsk utgivelse av.

Forumstyret ble klar over dette verktøyet da vi var på nordisk treff for skolepsykologer i København for noen år siden. Her fikk vi forelesning og innføring av den danske psykologiprofessor Charlotte Ringsmose, som har stått for utviklingen av KIDS i samarbeid med Mette Kragh-Muller.

KIDS er et verktøy som fokuserer ganske bredt på barnehagen, og vurderer forhold som fysiske omgivelser i barnehagen. Om det er rikt på materiell, om det er ryddig eller rotete eller og om det er lett tilgjengelig for barna. Den fokuserer også på kvaliteten på samspillet mellom voksne og barn og den vurderer hvordan lek og aktiviteter tas i bruk i barnehagen.

I KIDS er det også mulighet for å gå videre til mer spissede områder hvor man ser på utviklingsbetingelser for kvaliteter som Språk og kommunikasjon, oppmerksomhet, sosio-emosjonell utvikling, selvforståelse, kritisk tenkning samt deltagelse og innflytelse.

KIDS er ment å kunne brukes som et selvutviklingsverktøy for barnehagen. Det bygger på at man observerer hverandre og hvorvidt konkret atferd er til stede eller ikke. Den kan også brukes av eksterne observatører som f.eks pp-tjenester eller barnehageeier.

Jeg har også blitt bevisst metoden CLASS (Classroom assessment scoring system), gjennom at min egen kommune Bærum har tatt det i bruk i alle sine kommunale barnehager som et utviklingsverktøy. CLASS er utviklet i et amerikansk miljø og utgitt av Teachstone , men er nå tilgjengelig i Norge. Dette verktøyet er ment til bruk både i skole og barnehage. Her vurderes 3 domener emotional support, classroom organization og instructional supports som igjen deles i 10 underområder.

Verktøyet er ment til bruk for eksterne observatører som pp-tjenesten eller barnehageeier. Her kreves imidlertid kurs og sertifisering, noe som gjør terskelen høyere for å ta det i bruk. Tilbakemeldingene fra mine kolleger er gode. De er involvert i arbeidet som veiledere og koordinatorer for noen barnehager hver.

Dersom man skal igangsette systemrettede tiltak i en barnehage som strever eller mot et helt sett av barnehager tror jeg lista er lavere når man har et ferdigsnekret opplegg fremfor å finne opp alt selv. Ikke bare er det enklere, men da vet man også at det bygger på forskning og er utprøvd med hell.

Det finnes informasjon om begge verktøyene på nett, så dersom du er nysgjerrig kan du søke dem opp. KIDS på www.materiellservice.no og CLASS på https://www.utviklingsstotte.com/class/.

Kommentarfeltet er stengt.