Annonse
Tidsskriftet: Psykologi i kommunen

En nylig utgitt bok om Systematisk Begrepsundervisning (BU) på engelsk og en hjemmeside med en omfattende tiltakspakke for BU

Psykologi i kommunen nr. 6 2019

Av: Andreas Hansen

Publisert:

Sist oppdatert: 01.12.2019 kl 12:23

Undertegnede Andreas Hansen og Kelly Morgan (MA, SLP) fra Seattle, USA har siden 2011 samarbeidet om et prosjekt med Systematisk Begrepsundervisning (BU) i Seattle. Dette samarbeidet har bl.a. resultert i en omfattende bok om temaet på engelsk og en hjemmeside https://sctresource.com med mange programmer/leksjoner som tar for seg BU i praksis, samt BU og leseopplæring, matematikkopplæring, undervisning av akademiske begreper og mye mer. Boka og det praktiske opplegget, som nå er tilgjengelig i elektronisk form (og i papirversjon etter en tid), har følgende tittel:

Intelligent and Effective Learning based on the Model for Systematic Concept Teaching - Practitioner’s Manual for the Systematic Concept Teaching (SCT) Approach to the Prevention and Remediation of Learning Difficulties

De av leserne som er litt bevandret på temaområdet, vil antakelig forstå at opplegget baserer seg på Magne Nyborg grunnleggende forskning om teori og praksis som angår Systematisk Begrepsundervisning (1994). I tillegg skal det bemerkes at det også dreier seg om en videreutvikling av denne nevnte tilnærminga.

Boka har tidligere vært omtalt i Psykologi i kommunen. Nr. 6 2018, mens den ennå var under utarbeidelse. Da den var ferdigstilt (ca. 640 sider), valgte Hansen & Morgan å utarbeide en svært forkortet versjon av boka (ca 140 sider), som vurderes som lettere tilgjengelig for aktuelle lesere, men som ut fra sin lengde inneholder langt mindre informasjon. Kortversjonene inneholder derfor naturlig nok vært mange henvisninger til hovedversjonen av boka, som slik får en betydelig verktøykasse funksjon. Det skal også bemerkes at bare ved kjøp av hovedversjonen får man tilgang til den passordbelagte delen av hjemmesiden med sine ulike ressurser.

Hovedboka og hjemmesiden må ses på som komplementære eller utfyllende enheter som inngår i en helhet. Denne boka utgjøres av lærers manual med til sammen 11 kapitler om BU-teori og praksis på til sammen ca. 640 sider. Blant disse finner man kapitler med forslag til hvordan BU kan benyttes i lese- og skriveopplæring, matematikk-opplæring og i fag- og ferdighetsopplæring mer generelt. Boka inneholder også et kapittel om introduksjon av BU overfor foreldre, med forklaring av arbeidsark til hjemmet som kan danne et grunnlag for samarbeid mellom skole, elev og foreldre. Til dette kapitlet er det utarbeidet et eget hefte til bruk for lærer i hans/hennes introduksjon av BU for foreldre, som er å finne på den nevnte hjemmesiden under seksjon RESOURCES og underdelen Materials. Kapittel 11 inneholder 7 kasusstudier med BU av svært ulike tilfeller, henholdsvis (1) A case study of Systematic Concept Teaching (SCT) of two students with learning problems in combined educational settings – Grade 2 and 3, og (2) A case study of Systematic Concept Teaching of Ann, a girl diagnosed as having a Non-verbal Learning Disability – Grades 3 and 4, og (3) Ragnhild Hope Nyborg’s presentation of a repetition and extension of a three-year field experiment of four students, og (4) A presentation of Basic Conceptual Systems as tools for the remediation of a non-native speaker’s language inadequacy in order to promote the growth of personality (a girl 6–8 years old), og (5) A pedagogical treatment approach for young Schizophrenics, og (6) A description of the use of Systematic Concept Teaching (SCT) with a student born without sight, og endelig (7) A case study of a project using Systematic Concept Teaching (SCT) with special education students diagnosed as having moderate to severe language and learning deficits in an elementary school in Washington State (2011–2019).

Disse studiene, som til sammen omfatter tett innpå 200 sider, anses som svært viktige å formidle viten om, fordi de viser hvordan BU/SCT har vært anvendt på varierte måter over ulike tidsrom overfor ulike barn/elever (students) i klart forskjellige pedagogiske sammenhenger. Oppsummert fremviser studiene et variert bilde av mulighetene til å anvende BU som tiltak for å forebygge og remediere/bearbeide problematikk som angår vansker med å lære, inkludert problematikk som angår schizofreni.

I kapittel 4 med oversikt over Grunnleggende Begrepssystemer og tilhørende begreper (som angår farge-, form-, stilling-, størrelse-, mønster-, retning- og antall m.fl. opptil 21–26 begrepssystemer alt etter hvordan disse grupperes) berøres også dybdelæring som problematikk. Dybdelæring er å finne som et sentralt tema i de nye læreplanene som snart vi bli gjort gjeldende i Norge. Dybdelæring representerer en ny giv i fagfornyelse og læringssammenheng, slik temaet omtales i planer og litteratur og betyr i norsk sammenheng at «elevene gradvis og over tid utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fag» (St. Meld. 28 (20015-2016, side 14). På nevnte side påpekes det videre at elevenes øker sitt læringsutbytte når de gjennom dybdelæring «utvikler en forståelse av fag og ser sammenhengen mellom fag, samt greier å anvende det de har lært, til å løse problemer og oppgaver i nye sammenhenger». På Hansens og Morgans hjemmeside (https://sctresource.com) vil leseren under seksjon RESOURCES og underdelen Materials finne det som betegnes som Analytic Coding Exercises. Dette er analyser som betydelig kan bidra til dybdelæring. Under de passordbelagte RESOURCES finner man mange eksempler på flere temaområder som kan anskueliggjøre slike analyser og bidra til dybdelæring.

For øvrig skal det tilføyes at den som i første instans måtte ønske å orientere seg omkring Systematisk Begrepsundervisning på norsk, vil kunne finne en langartikkel om dette i arkivet til Psykologi i kommunen: Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis, via lenken:
http://server.aspergerbedriftene.no:8080/utvalgte/nettartikkel-andreas-hansen.pdf

Det kan kort nevnes at Hansen så langt etter publiseringen av bøkene har mottatt henvendelser om å avholde kurs om BU/SCT i København og i Antwerpen kommende høst. I tillegg vurderer Hansen og Morgan å gjennomføre et kurs om BU/SCT i Seattle kommende vår. Inneværende høst har Hansen gjennomført modulen Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis – del 1 (10 studiepoeng) med 30 studenter ved det Arktiske Universitetet, campus Harstad. Våren 2020 tilbys også modulen Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis – del 2 (10 studiepoeng) som studietilbud ved nevnte Universitet. Det bør i tillegg bemerkes at noen få andre instanser tilbyr kurs utenfor Universitetssystemet. Her kan nevnes pedverket.no og nyborgped.no.

Til slutt i denne omtalen, vil man finne en link til Hansens og Morgans hjemmeside med bl.a. det omtalte mangesidige materiellet. I tillegg vil man der finne lenker til nettbutikker som forhandler både langversjonen (the Comprehensive version) så vel som kortversjonen (the Abbreviated version) av boka.

Hjemmesiden, The Systematic Concept Teaching Resource:
https://sctresource.com

Fullversjon av boken Systematic Concept Teaching:
https://books2read.com/u/mgGENK

Kortversjon av boken Systematic Concept Teaching:
https://books2read.com/u/4Ax5AJ

Litteratur henvist til:
Nyborg, M. (1994). PEDAGOGIKK. Studiet av det å tilrettelegge best mulige betingelser for læring – hos personer som kan ha høyst ulike forutsetninger for å lære. Asker, Norway: INAP-forlaget.

Regjeringen.no: St. Meld. 28 (2015-2016)

http://server.aspergerbedriftene.no:8080/utvalgte/nettartikkel-andreas-hansen.pdf

Kommentarfeltet er stengt.